I en granskande nyhetsartikel (13/12 SN, 16/12 Ekuriren) påstås att Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland inte skulle vara engagerade i breda sjukvårdsfrågor. Man kan fråga sig om utsänd journalist vid budgetfullmäktige haft pennan i örat istället för i handen när vi presenterade vår budget som gick under parollen ”Vården framför allt”. Jag tänker avslutningsvis referera till mitt budgetanförande gällande vårdplatsbristen då man i granskningen tillskriver SD ett ointresse för att diskutera just dessa, men först en förklaring.

 

SD är det parti i landstinget som gör störst anspråk på nedskärningar inom Kultur- utbildning och friluftslivsnämnden och på politikernas förtroendemannabudget för att kunna ge vården riktade satsningar mot bl.a. personal och vårdplatser, vilket framgått med all tydlighet för den som varit intresserad.

 

Tommy Kägo, Södermanlands Nyheter (SN), författare av granskningen har använt sig av en intellektuell hederlighet som får Guldivar Flinthjärta att framstå som ödmjuk.

 

Man kan med rätta ifrågasätta om man kan dra några slutsatser om ett partis engagemang utifrån delaktigheten i ett par interpellationsdebatter eller motioner, givetvis inte. Sen kommer vi naturligtvis inte få se någon liknande granskning av något annat parti på samma premisser.

I det här fallet går domen över SD:s engagemang ut på att man inte deltagit i tre interpellationsdebatter eller vid två motionsdebatter av ringa betydelse för sjukvårdens framtid. När det gäller interpellationen om vårdplatsbrist där Kägo breder ut sin beskrivning till att ”SD inte ansåg att det var mödan värt att delta i debatten” så ”glömmer” han att delge att varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet heller ansåg att det var mödan värt att delta i debatten. Dessa två partier undgår dock Kägos dom om att inte anse att vårdplatsbristen är en viktig fråga.
 

Till sanningen hör att det tillhör undantaget att partier över huvud taget deltar i interpellationsdebatter som är initierade av andra partiers representanter. Många tidningar anser att objektivitet är en viktig utgångspunkt i sitt arbete, men bevisligen inte Södermanlands Nyheter när det kommer till SD.

 

Åter till SD:s påstådda ointresse för vårdplatsbristen. Då mitt anförande verkar ha passerat obemärkt förbi för närvarande journalist tänker jag mig låta citera vad jag bl.a. sagt om just vårdplatsbristen under det budgetfullmäktige Kägo refererar till i oktober.

 

”Antalet vårdplatser har varit en het politisk fråga för hela Sverige och många delar av Europa. För Sörmlands del så har antalet vårdplatser minskat från 2008 från 721 till 552 platser till idag. Det är givetvis en utveckling som SD har kritiserat, läget med vårplatsbristen har på ett allvarligt sätt påverkat såväl patientsäkerheten som arbetsmiljön negativt. Idag har Sverige lägst antal vårdplatser per tusen invånare bland alla jämförbara länder, Finland har exempelvis dubbelt så många vårdplatser per tusen invånare än Sverige. Det här är en allvarlig utmaning för Landstinget Sörmland att klara av för att kunna garantera patientsäkerheten. Just detta har föranlett att SD i Sveriges riksdag föreslagit en satsning under budgetperioden om 2 miljarder kr för att stimulera en tillväxt av antal vårdplatser, för Sörmlands del skulle stimulansbidraget i sig kunna innebära att vi kan öppna 40 vårdplatser. SD i landstinget Sörmland kommer oavsett det här stimulansbidraget att verka för att vi ökar kapaciteten på våra sjukhus och ett viktigt steg i den ambitionen är att öka antalet vårdplatser.”

 

Hela budgetanförandet, specifika prioriteringar riktade mot just vårdplatsbrist m.m. finns att tillgå via våra egna sidor som facebookgruppen "Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland".

Avslutningsvis är jag stolt över att vi lyckats profilera oss i vissa frågor till den grad att inte ens morgontidningen tycks kunna förminska vårt engagemang.

 

Bl.a. att SD är det enda parti i Landstinget Sörmland som står upp för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter när visionen om det mångkulturella samhället gör anspråk på undantag.

 

Adam Marttinen

Gruppledare (SD) Landstinget Sörmland

Kommentera

Publiceras ej